REGULAMIN SALONU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SALONU VIRGO CONTOUR

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów oraz pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z usług naszego Salonu. 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

w salonie VIRGO CONTOUR KAROLINA MIĘSOWICZ

Obowiązuje od dnia: 1.09.2023  r. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa dokładne zasady korzystania z usług świadczonych w salonie VIRGO CONTOUR KAROLINA MIĘSOWICZ  pod adresem ul. Zdrowa 29, 02-747 Warszawa,  zwanego dalej „Salonem”.
 2. Salon świadczy Usługi w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach: 8.30-20.00
 3. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy Salonu.
 4. VIRGO CONTOUR zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Salonu, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref Salonu może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.
 5. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rezerwacją wizyty na Usługi w Salonie. Przystąpienie do wybranej Usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, bez konieczności jego podpisania przez Klienta. 
 6. Regulamin wraz z Cennikiem i opisem Usług stanowi umowę na świadczenie Usług i jest podstawowym dokumentem regulującym współpracę Personelu Salonu Virgo Contour z jego Klientami w trosce o najwyższą jakość świadczonych w Salonie usług makijażu permanentnego.
 7. Celem Naszej działalności jest wykonywanie Usług z zakresu makijażu permanentnego przez personel VIRGO CONTOUR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostępnymi metodami oraz środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 8. VIRGO CONTOUR działa zgodnie z niniejszym Regulaminem wewnętrznym, opracowanym w oparciu o następujące akty prawne:
  1. Kodeks Cywilny;
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO);
  3. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  5. Ustawa o prawach konsumenta.

§ 2

 DEFINICJE

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia – Klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z Usług Salonu za zgodą ustną lub pisemną, rodzica/opiekuna prawnego. 
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony przez Usługodawcę.
 4. Salon – oznacza Usługodawcę świadczącego Usługi w danym lokalu pod podanym adresem.
 5. Usługa – oznacza usługę/zabieg świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta. 
 6. Kaucja rezerwacyjna – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, płatna z góry przed wykonaniem Usługi, odliczana od ostatecznej ceny po wykonaniu Usługi. 
 7. Usługodawca – oznacza:  

VIRGO CONTOUR Karolina Mięsowicz

NIP: PL8842546560

adres siedziby: ul. Zdrowa 29, 02-747 Warszawa, Polska

 Dane kontaktowe: 

adres e-mail: info@virgocontour.com 

numer telefonu +48 533350660

 

§ 3 

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego. W przypadku osoby niepełnoletniej Salon jest uprawniony przed wizytą do wglądu stosownej zgody opiekuna prawnego oraz do odmowy świadczenia Usługi w przypadku braku takiej zgody. 
 2. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej Usługi oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji wypełniając i podpisując wymaganą dokumentację. Korzystanie z usług VIRGO CONTOUR jest możliwe po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu, wypełnieniu formularzy: m.in. karty klienta, wywiadu chorobowego, zgody na zabieg, wykonaniu dokumentacji fotograficznej.
 3. Każdy Klient jest zaznajamiany ze wskazaniami, przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. Potwierdzeniem jest podpisana przez Klienta świadoma zgoda na zabieg.
 4. W przypadku problemów zdrowotnych stanowiących względne przeciwwskazanie do wykonywania proponowanych w VIRGO CONTOUR zabiegów, należy dostarczyć zgodę lekarza prowadzącego.
 5. Klient korzysta z zabiegów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem VIRGO CONTOUR żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez Salon lub jego personel w sposób zawiniony.
 6. Każdorazowo, gdy Zabieg jest wykonywany powtórnie Klient winien potwierdzić aktualność stanu zdrowia i przekazanych informacji lub aktualizować każdorazowo informacje medyczne, zwłaszcza przeciwwskazania.
 7. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia osoby wykonującej zabieg o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Usługi. 
 8. Klienci powinni przychodzić na umówioną wizytę bez osób towarzyszących. 
 9. Klient powinien stawić się w Salonie najwcześniej 15  minut przed rozpoczęciem Usługi.
 10. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować Salon telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 11. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do maksymalnie 15 minut, po tym czasie Usługa zostanie odwołana lub skrócona. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie przez Salon. 
 12. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym Regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania jej we wskazanym terminie więcej niż 2 razy, Salon jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi. 
 13. Niestosowne zachowanie Klienta na terenie VIRGO CONTOUR lub rażące naruszenia porządku, przebiegu udzielanych świadczeń skutkuje odmową lub przerwaniem Usługi oraz wezwaniem do niezwłocznego opuszczenia VIRGO CONTOUR.
 14. Ustalona wcześniej godzina przyjęcia w Salonie jest terminem orientacyjnym z uwagi na charakter udzielanych świadczeń oraz nacisk na ich najwyższą jakość i profesjonalizm.
 15. Każdy Klient przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 16. VIRGO CONTOUR zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień Regulaminu, które będą dostępne na stronie internetowej www.virgocontour.com
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 4

OBOWIĄZKI SALONU

 1. Salon przed wykonaniem Usługi jest zobowiązany:
  • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego oczekiwań oraz jego stanu zdrowia, odebrać od Klienta wypełnioną i podpisaną kartę Klienta / zgodę na zabieg,
  • do przedstawienia Klientowi ewentualnych przeciwwskazań do wykonania Usługi  oraz ewentualnych zaleceń po Usłudze, 
  • do poinformowania Klienta o realnych efektach zabiegu, ilości zabiegów potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego efektu, o ewentualnych skutkach ubocznych lub powikłaniach po zabiegu, o preparatach używanych do zabiegu, 
  • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług zgodnie z procedurami sanitarnymi, zabiegowymi i przepisami BHP,
  • do wykonania zdjęć przed i po zabiegu do dokumentacji zabiegowej. 
 1. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmian. Salon zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w Regulaminie wszystkich Klientów z zarezerwowanymi terminami przed realizacją Usług. 
 2. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, Salon zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu.

 

§ 5

CENNIK

 1. Salon świadczy Usługi znajdujące się w aktualnym Cenniku Usług dostępnym w recepcji Salonu oraz na stronie www.virgocontour.com
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną. 
 3. VIRGO CONTOUR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie i Cenniku firmy. Aktualna oferta jest umieszczona na niniejszej stronie internetowej. Zabiegi wykonywane są według Cennika obowiązującego w dniu wykonania Usługi. Wszelkie ceny podane w Cenniku oraz na stronie internetowej www.virgocontour.com są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
 4. Rabaty, zniżki, promocje nie sumują się.

 

§ 6 

ZASADY REZERWACJI WIZYT

 1. Salon prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty poprzez: Rejestrację – OSOBIŚCIE LUB POD NR TEL. +48 533350660
 2. Klient podczas umawiania się na wizytę jest zobowiązany udostępnić Rejestracji swoje aktualne dane kontaktowe.
 3. Pracownicy Rejestracji zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych kontaktowych w celu potwierdzenia, przesunięcia lub anulowania wizyty poprzez kontakt telefoniczny, sms lub w niektórych przypadkach kontakt mailowy.
 4. Klient 48h przed wizytą otrzymuje od Salonu sms z przypomnieniem o wizycie.
 5. W przypadku wybranych Usług Salon wymaga wpłaty przez Klienta przedpłaty w wysokości 200 zł w terminie 3 dni roboczych od zapisu.
 6. Kaucję rezerwacyjną Klient może zapłacić osobiście w Salonie lub przelewem na podany przez Salon numer konta: numer konta do przelewu: 91 1140 2004 0000 3502 7676 7028 (nazwa banku: mBank ), dane do przelewu: VIRGO CONTOUR Karolina Mięsowicz, ul. Zdrowa 29, 02-747 Warszawa, Tytuł:  imię, nazwisko, (data wizyty) DD.MM.RRRR,  Nr telefonu
 7. W przypadku odwołania wizyty przez Klienta później niż na 48h przed realizacją Usługi lub niestawieniu się bez odwołania, Kaucja rezerwacyjna będzie bezzwrotna (wyjątkiem jest choroba Klienta).
 8. Kaucja rezerwacyjna jest bezzwrotna jeśli zespół Rejestracji nie zostanie poinformowany o zmianie wizyty. VIRGO CONTOUR zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłaty z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Klientów do dokonywania rezerwacji i nie pojawieniu się na wizytach w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje pracę salonu.
 9. Termin wizyty można zmienić lub odwołać bez utraty przedpłaty do 48h przed planowaną wizytą. Po upływie tego czasu Kaucja rezerwacyjna nie zostaje zwracana – jest to rekompensata za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostaje zablokowany dla innego Klienta.
 10. Niepotwierdzona rezerwacja w ciągu 3 dni zostaje anulowana. 
 11. Klient, który dokonał rezerwacji terminu zobowiązany jest przybyć nie później niż 15 min przed uzgodnioną godziną by dokonać wszelkich formalności. Jeśli spóźnienie Klienta nie przekroczy 15 minut, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut VIRGO CONTOUR zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, wyznaczenia innej godziny lub innego terminu. Spóźnienie ponad 15 min może skutkować brakiem możliwości wykonania przez nas usługi wedle ustalonych standardów. Wiąże się to z utratą przedpłaty, ponieważ zabieg nie może zostać wykonany z powodu spóźnienia.
 12. W przypadku braku odwołania wizyty lub wielokrotnego ich odwoływania zastrzegamy sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji z powodu dezorganizacji pracy specjalistów.
 13. W przypadku wielokrotnego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż określony w niniejszym Regulaminie lub niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 2 razy, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług lub rezerwacji kolejnej wizyty. Sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
 14. W przypadku dwukrotnego przełożenia wizyty zastrzegamy sobie prawo do Kaucji rezerwacyjnej w wysokości pełnej kwoty zabiegu na poczet nowego terminu.
 15. Zgodnie z ustawą o zawieraniu umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient rezerwujący wizytę telefonicznie, e-mail, poprzez system rezerwacji lub poprzez wiadomość na Facebooku/Instagramie (czyli na odległość) ma 14 dni (kalendarzowych) od zawarcia umowy, na odstąpienie od umowy i rezygnację z zarezerwowanej Usługi. Za dzień zawarcia umowy ustala się dzień zaksięgowania wpłaty Kaucji przez Salon. Klient decydujący się na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, powinien powiadomić o tym Salon pisemnie na adres  e-mai:l info@virgocontour.com przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Powołując się na prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz podając dane do przelewu zwrotnego. Po prawidłowym odstąpieniu od umowy przedpłata zostanie w całości zwrócona Klientowi w terminie do 14 dni (kalendarzowych) od otrzymania przez Salon informacji o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Przedpłata zostanie zwrócona przelewem na podane przez Klienta dane do przelewu. W przypadku gdy Klient nie powiadomi Salonu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w wyznaczonym terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedpłata będzie bezzwrotna.
 16. Klient dokonujący rezerwacji na odległość i wpłacający Kaucję rezerwacyjną na krócej niż 14 dni przed realizacją Usługi a tym samym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, rozumie i zgadza się, na utratę prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W powyższym przypadku rezygnacja z Usługi oznacza, że wpłacona przedpłata będzie bezzwrotna. 
 17. W przypadku odwołania Usługi przez Salon lub zmiany terminu Usługi, który nie będzie odpowiadał Klientowi, Kaucja rezerwacyjna zostanie zwrócona w pełnej kwocie przelewem na dane podane przez Klienta, w ciągu 14 dni (kalendarzowych).
 18. W przypadku realizacji Usługi przedpłata podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi wykonywanej dla Klienta. Ostateczna cena rozliczona po wykonaniu Usługi zostanie pomniejszona o wysokość wpłaconej przedpłaty. 
 19. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Salonu, w tym m.in. zdarzenie losowe, epidemię i pandemię, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież lub awarię istotnego sprzętu, umyślną szkodę wpływającą na pracę Salonu, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. Salon nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W takiej sytuacji Klient otrzyma możliwość do wyboru: rezerwacji innego dostępnego terminu, zwrotu wpłaconej Kaucji rezerwacyjnej lub otrzymania vouchera w wysokości wpłaconej przedpłaty do wykorzystania zgodnie z ustaloną datą ważności. 
 20. VIRGO CONTOUR zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub godzin wizyt, konsultacji i zabiegów lub ich odwołania w uzasadnionych przypadkach.

 

§ 7 

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO – STANDARDY SALONU

 1. Salon oświadcza, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni, posiadają aktualne badania zdrowotne, a Usługi wykonują na najwyższym poziomie oraz z należytą starannością. 
 2. Pracownik przed przystąpieniem do realizacji Usługi, zobowiązany jest przygotować odpowiednio swoje stanowisko pracy oraz zadbać o odpowiednią dezynfekcję wykonywaną przed każdym Klientem. 
 3. Pracownik obowiązany jest do wykonania zabiegu w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi procedurami i zgodnie ze sztuką zawodową zachowując przy tym odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne oraz przepisy BHP i PPOŻ.
 4. W Salonie są używane jednorazowe aplikatory oraz zdezynfekowane akcesoria i narzędzia.  
 5. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku i wymagane przez sanepid, zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami.
 6. Salon dbając o higienę i bezpieczeństwo klientów z najwyższą starannością i zachowaniem procedur higieniczno-sanitarnych używa odpowiednich certyfikowanych preparatów do dezynfekcji oraz urządzeń do sterylizacji (autoklaw). 
 7. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, uruchomiona zostaje procedura postępowania poekspozycyjnego, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany, jeśli to możliwe po zabezpieczaniu miejsca zranienia lub w innym dogodnym dla klienta terminie.
 8. W VIRGO CONTOUR dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w VIRGO CONTOUR.
 9. VIRGO CONTOUR zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.

 

§ 8 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZABIEGÓW

 1. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, że:
 • znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu,
 • wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem do oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione i są dla niego w pełni zrozumiałe,
 • znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania,
 • został poinformowany o charakterystyce wybranych Usług, zrozumiał, że są wykonywane z dołożeniem należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów,
 • nie będzie żądał zwrotu kosztów Usługi/Usługi kosmetycznej w przypadku gdy nie przyniesie ona zamierzonego rezultatu,
 • przed przystąpieniem do korzystania z Usługi/Usługi kosmetycznej Klient uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do niej jeżeli ze względu na ten stan,  mogłaby ona mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort psychiczny lub fizyczny,
 • nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia piersią, nie zażywa leków, nie zażywa innych substancji ani też nie posiada schorzeń które są przeciwwskazaniem do wykonania Usługi/Usługi kosmetycznej,
 • dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków technicznych,
 • wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania Usługi/Usługi kosmetycznej lub nawet odstąpienie od niej gdyby jej dalsze kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą zagrażało jego życiu lub zdrowiu,

 

§ 9

DOKUMENTACJA

 1. VIRGO CONTOUR zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi bez uprzedniego wypełnienia i podpisania przez Klienta dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia lub w przypadku odmowy przez Klienta wykonania dokumentacji fotograficznej.
 2. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich dokumentach ponosi wyłącznie Klient.
 3. Ze względów na ochronę danych osobowych w niżej wymienionych celach konieczne jest uzupełnienie przez Klienta stosownych wniosków na:

a) jednorazowe wejście osoby towarzyszącej do gabinetu

b) wgląd do dokumentacji medycznej

c) wyciąg z systemu wizyt

d) wgląd do przebytych wizyt / wgląd do dokumentacji fotograficznej

e) wydanie dokumentacji fotograficznej

f) wysyłkę faktury za odbytą wizytę

g) upoważnienie osoby trzeciej do odbioru wskazanej przez Klienta dokumentacji

 

4. Zasady udostępnienia dokumentacji Klienta:

 •  Dokumentacja Klienta jest własnością VIRGO CONTOUR
 • Klient ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej udzielanych mu świadczeń na podstawie złożonych stosownych wniosków:

a) do wglądu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej bezpośrednio w placówce

b) do wydania dokumentacji medycznej oraz fotograficznej, jej kopii lub odpisów.

 

5.  VIRGO CONTOUR udostępnia dokumentację medyczną oraz fotograficzną;

a) Klientowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez Klienta na podstawie złożonego stosownego wniosku

b) Podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej Klienta na mocy odpowiednich przepisów prawa

 

§ 10

PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Usługi będące w ofercie VIRGO CONTOUR możliwa jest za pomocą gotówki, karty płatniczej, BLIK, vouchera podarunkowego oraz przelewu na podstawie wypełnienia stosownego dokumentu zobowiązania spłaty z zastrzeżeniem przelewu/zapłaty do 3 dni roboczych.
 2. Płatność za Usługi znajdujące się w ofercie VIRGO CONTOUR dokonuję się po wykonanej Usłudze (konsultacji, zabiegu). Wyjątek stanowi Kaucja rezerwacyjna przed Usługami.
 3. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub fakturę.
 4. W przypadku niemożliwości zapłaty za wykonaną Usługę Pacjent zobowiązany jest do spisania oświadczenia zapłaty i jej uiszczenia w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku jej braku VIRGO CONTOUR zastrzega sobie możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą pisemną oraz, że w razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

§ 11

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Usługi w terminie do 42 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów pozabiegowych. 
 2. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Usługi w Salonie np. poprzez posiadany paragon lub potwierdzoną rezerwację Usługi.
 3. Klient reklamację powinien złożyć pisemnie na adres e-mail INFO@VIRGOCONTOUR.COM lub osobiście w recepcji Salonu.
 4. Reklamacja musi zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań oraz dokumentację fotograficzną lub/i video dotyczącą powodu reklamacji. 
 5. W każdym przypadku warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest stawienie się osobiste w Salonie do 48h po złożeniu reklamacji celem oceny potrzebnej do rozpatrzenia reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta pisemnie lub mailowo na podane dane kontaktowe. 
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego.

§ 12

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONU PREZENTOWEGO/VOUCHERA VIRGO CONTOUR

 1. Z bonu prezentowego może korzystać tylko osoba pełnoletnia.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą realizować bon prezentowy jedynie na podstawie wcześniejszego wyrażenia zgody w formie pisemnej przez opiekuna prawnego.
 3. Bon prezentowy jest dokumentem w formie papierowej umożliwiającym płatność za usługi świadczone w VIRGO CONTOUR lub zakup produktów do pielęgnacji domowej.
 4. Zakupu bonu prezentowego można dokonać w VIRGO CONTOUR lub drogą elektroniczną za pośrednictwem maila info@virgocontour.com lub w e-sklepie www.ovipmu.com
 5. Wysyłka bonu na wskazany przez kupującego adres nastąpi po zaksięgowaniu podanej kwoty na rachunku bankowym VIRGO CONTOUR.
  Bon prezentowy wystawiony jest:
  – na wybrany przez nabywcę zabieg lub pakiet zabiegów;
  – na konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup bonu/vouchera, która może być zrealizowana na dowolny zabieg lub produkt znajdujący się w ofercie VIRGO CONTOUR;
 6. Bon prezentowy jest wyłącznie do realizacji przez osobę wskazaną imiennie na bonie.
 7. Posiadaczowi bonu prezentowego nie wolno w żaden sposób modyfikować informacji umieszczonych na bonie.
 8. Aby zrealizować bon/voucher należy z odpowiednim wyprzedzeniem zarezerwować wizytę w VIRGO CONTOUR.
 9. Bon jest ważny 6 miesięcy od daty wystawienia i posiada unikalny numer.
 10. W uzasadnionych przypadkach VIRGO CONTOUR może przedłużyć ważność wystawionego bonu/vouchera jedynie po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu posiadacza bonu min. 7 dni przed upływem jego terminu ważności.
 11. W innych przypadkach po upływie terminu ważności, wykupiony bon prezentowy uznaje się za nieważny.
 12. Aby korzystać z posiadanego bonu/vouchera należy go okazać przed przystąpieniem do korzystania z usług.
 13. Bon jest bezzwrotny, z wyjątkiem zakupu realizowanego za pomocą umowy na odległość. Klient, który zakupił Voucher  za pomocą umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania bonu. Usługobiorca decydujący się na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość, powinien powiadomić o tym Usługodawcę pisemnie na e-mail: info@virgocontour.com lub listem poleconym na adres: VIRGO CONTOUR KAROLINA MIĘSOWICZ, UL. ZDROWA 29, 02-747 WARSZAWA, przed upływem 14 dni od momentu otrzymania bonu , powołując się na prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Po odstąpieniu od Umowy przedpłata  zostanie zwrócona dla Usługobiorcy w terminie do 14 dni, na podane przez Usługobiorcę dane do przelewu. W przypadku gdy Usługobiorca nie powiadomi Usługodawcy o odstąpieniu od umowy w wyznaczonym terminie pisemnie, przedpłata  będzie bezzwrotna.
 14. Jeśli wartość wybranego zabiegu lub produktu jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dopłacić do droższej Usługi lub produktu.
 15. Jeśli wartość zabiegu/produktu przewyższa wartość bonu prezentowego osoba korzystająca z tej formy płatności dopłaca różnicę.
 16. Bon kwotowy można wykorzystać tylko podczas jednej wizyty. Bon na pakiet zabiegów przedpłaca jednorazowo wszystkie zaplanowane Usługi w ramach tego bonu/vouchera).
 17. Opiekun Klienta/pracownik recepcji jest uprawniony do sprawdzenia ważności bonu/vouchera oraz do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej tenże bon.
 18. W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na bonie, a danymi osoby chcącej z niego skorzystać, VIRGO CONTOUR zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji bonu i jego anulowania.
 19. VIRGO CONTOUR zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu korzystania z bonu podarunkowego/vouchera, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej www.virgocontour.com
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie  VIRGO CONTOUR lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Rezerwując wizytę w Salonie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach opisanych poniżej, w niniejszym paragrafie.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów : VIRGO CONTOUR KAROLINA MIĘSOWICZ, UL. ZDROWA 29, 02-747 WARSZAWA, NIP; 8842546560, tel. +48 533350660
 3. Z Administratorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: info@virgocontour.com
 4. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z Usług Salonu, będą przetwarzane w następujących celach: w celu komunikacji z Klientem (otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt) oraz w celu wykonania Usługi. 
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.
 6. Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Salon działaniami, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku (klienci kontaktujący się poprzez fanpage Salonu na Facebooku lub Instagramie).
 7. Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Salon do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Salonu oraz okres na jaki została udzielona zgoda.
 8. Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych, przeniesienia ich danych osobowych. Jednak w wyjątkowych sytuacjach dane nie mogą być usunięte natychmiast. Są to:
 9. Dane, które są niezbędne do realizacji Usługi i ewentualnego okresu reklamacyjnego, 
 10. Dane co do których istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie,
 11. Dane przetwarzane w zgodzie z innymi przepisami prawa.
 12. Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 
 13. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Salon Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z tematem “Dane osobowe” na adres e-mail: info@virgocontour.com. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z ww. treścią i w celach wskazanych w ww. klauzuli informacyjnej, z którą Klient również zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie

§14

KLAUZULA INFORMACYJNA- MONITORING WIZYJNY

W budynku Salonu Virgo Contour prowadzony jest monitoring wizyjny.

1. Administratorem danych osobowych jest Virgo Contour Karolina Mięsowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdrowej 29,  tel: +48 533350660, e-mail info@virgocontour.com

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: info@virgocontour.com

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, ochrony osób oraz mienia. 

4. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa

osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić administratora danych na szkodę.

5. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
6. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres co najmniej 33 dni, ale nieprzekraczający 3 miesięcy, od dnia pozyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Dane osób, które wnioskowały o zabezpieczenie materiału z monitoringu będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane
d) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania

e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika oraz Certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca co do własnego doświadczenia. 
 2. Aktualny Regulamin Salonu jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów. 
 3. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu przez Klienta, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 5. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. 
 6. Podczas wykonywania Usługi zabrania się używania telefonu przez Klienta z wyłączeniem sytuacji losowych.
 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 8. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. 
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.