REGULAMIN KAUCJI REZERWACYJNYCH

REGULAMIN WPŁATY KAUCJI REZERWACYJNEJ NA POCZET REZERWACJI TERMINU USŁUGI

Obowiązuje od dnia: 01.09.2023  r. 

§ 1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa dokładne informacje dotyczące kaucji rezerwacyjnych w salonie VIRGO CONTOUR zwanego dalej „Salonem”.

2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rezerwacją wizyty i wpłatą kaucji rezerwacyjnej. Rezerwacja wizyty oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin wraz z Cennikiem oraz Regulaminem Salonu stanowi umowę na świadczenie usług.

4. Rezerwując usługę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu rezerwacji terminu i kontaktu. Z pełną klauzulą przetwarzania danych osobowych można się zapoznać w treści Regulaminie Salonu.

§ 2

Definicje:

1. Klient – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą ustną lub pisemną, rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony przez Usługodawcę.

4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca świadczy Usługi.

5. Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta. 

6. Kaucja rezerwacyjna – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie.

7. Usługodawca – oznacza: VIRGO CONTOUR Karolina Mięsowicz

adres: ul. Zdrowa 29, 02-747 Warszawa,  e-mail: info@virgocontour.com , telefon: 533350660

§ 3

1. Salon prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty poprzez: recepcję salonu, social media, telefonicznie.

2. W przypadku wybranych usług Usługodawca wymaga wpłaty przez Klienta Kaucji Rezerwacyjnej w wysokości 200 zł, płatnych w ciągu 72h od rezerwacji Usługi. Brak wpłaty Kaucji rezerwacyjnej oznacza brak rezerwacji terminu. 

3. Kaucję rezerwacyjną Klient może zapłacić osobiście w Salonie lub przelewem na podany przez Salon numer konta. 

4. Zgodnie z ustawą o zawieraniu umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient rezerwujący wizytę telefonicznie, e-mail lub poprzez wiadomość na Facebooku lub Instagramie czyli poza lokalem – od dnia wpłaty Kaucji rezerwacyjnej ma 14 dni (kalendarzowych) na odstąpienie od umowy i rezygnacji z zarezerwowanej Usługi. Klient decydujący się na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, powinien powiadomić o tym Salon pisemnie na e-mail: info@virgocontour.com przed upływem 14 dni od dnia wpłaty zadatku. Obowiązkowo, w treści e-maila powołując się na prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz podając dane do przelewu zwrotnego. Po prawidłowym odstąpieniu od umowy przedpłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie do 14 dni kalendarzowych, na podane przez Klienta dane do przelewu. W przypadku gdy Klient nie powiadomi Salonu o odstąpieniu od umowy w wyznaczonym terminie, Kaucja rezerwacyjna będzie bezzwrotna.

5. Klient dokonujący rezerwacji na odległość i wpłacający Kaucję rezerwacyjną na krócej niż 14 dni przed realizacją Usługi, a tym samym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, rozumie i zgadza się, na utratę prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W powyższym przypadku rezygnacja z Usługi oznacza, że przedpłata będzie bezzwrotna. 

6. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Salonu,   w tym m.in. zdarzenie losowe, epidemię i pandemię, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. Salon nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W takiej sytuacji Klient otrzyma możliwość: rezerwacji innego dostępnego terminu, zwrotu wpłaconej Kaucji rezerwacyjnej lub otrzymania vouchera w wysokości wpłaconej Kaucji rezerwacyjnej do wykorzystania zgodnie z ustaloną datą ważności. 

7. W przypadku niepojawienia się na zarezerwowanej wizycie, spóźnieniu powyżej 10 minut lub odwołaniu wizyty (bez powołania się na prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość) przedpłata jest bezzwrotna. 

10. Zarezerwowany termin w wyjątkowej sytuacji można zmienić 1 raz, kontaktując się z salonem maksymalnie do 48h przed terminem Usługi. 

11. W przypadku realizacji Usługi przedpłata podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi wykonywanej dla Klienta. Ostateczna cena rozliczona po wykonaniu Usługi zostanie pomniejszona o wysokość wpłaconej Kaucji rezerwacyjnej. 

12. W przypadku odwołania wizyty przez Salon przedpłata zostanie zwrócony w terminie 14 dni kalendarzowych. 

DANE DO PRZELEWU: 

VIRGO CONTOUR Karolina Mięsowicz 

nr konta mBank: 91 1140 2004 0000 3502 7676 7028

tytuł: imię i nazwisko, data i godzina wizyty