REGULAMIN SZKOLEŃ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

PROWADZONYCH PRZEZ VIRGO CONTOUR Karolina Mięsowicz

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje sposób prowadzenia Szkoleń organizowanych  przez VIRGO CONTOUR Karolina Mięsowicz    (dalej: „Organizatora”) 
 2. Uczestnik Szkolenia otrzymuje informację od prowadzącego Szkolenie o treści Regulaminu (jego dostępności i zasadniczych postanowieniach) jako załącznik do umowy. 
 3. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem dalszego uczestnictwa w Szkoleniu, a podpisanie umowy przez Uczestnika Szkolenia traktuje się jako wyrażenie zgody przez Uczestnika na postanowienia Regulaminu.

§ 2

Zgłoszenie na szkolenie

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację miejsc i zapisy na Szkolenie poprzez: mail, stronę www, telefonicznie w formie sms pod nr tel. 533 350 660 
 2. Gwarancją rezerwacji miejsca na Szkolenie jest wpłata Kaucji rezerwacyjnej zgodnie z informacja podaną w wiadomości e-mail po otrzymaniu potwierdzenia zapisu na Szkolenie.
 3. Kaucję rezerwacyjną Usługobiorca może zapłacić osobiście w siedzibie firmy Usługodawcy lub przelewem na podany numer konta.
 4. W przypadku realizacji Szkolenia przedpłata podlega zaliczeniu na poczet ceny ostatecznej tzn. że ostateczna cena zostanie pomniejszona o wysokość wpłaconej kaucji rezerwacyjnej .
 5. Ilość miejsc na każde Szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata kaucji rezerwacyjnej  w ustalonym terminie. 
 6. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 3

Rezygnacja z udziału w szkoleniu 

 1. Rezygnacji ze Szkolenia, maksymalnie do 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, e – mailem na adres info@virgocontour.com
 2. Za datę rezygnacji ze Szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora. 
 3. Złożenie pisemnej rezygnacji (za pośrednictwem poczty email) z udziału w Szkoleniu nie później niż 7 dni przed terminem Szkolenia oznacza utratę wpłaconej kaucji rezerwacyjnej na rzecz Organizatora i nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych obciążeń finansowych dla Zamawiającego.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze Szkolenia w czasie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest pokryć całą kwotę Szkolenia również bez możliwości zwrotu przedpłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby Uczestników na 14 dni roboczych przed terminem Szkolenia.
 6. W przypadku odwołania Szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z Uczestników.
 7. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.
 8. Zgodnie z ustawą o zawieraniu umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, Kursant rezerwujący miejsce na Szkolenie telefonicznie, e-mail, poprzez system rezerwacji lub poprzez wiadomość na Facebooku lub Instagramie (poza lokalem i na odległość) – od dnia wpłaty kaucji rezerwacyjnej  ma 14 dni na odstąpienie od Umowy i rezygnację z zarezerwowanej Usługi. Usługobiorca decydujący się na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość, powinien powiadomić o tym Usługodawcę pisemnie na e-mail: info@virgocontour.com lub listem poleconym na adres: VIRGO CONTOUR KAROLINA MIĘSOWICZ, UL. ZDROWA 29, 02-747 WARSZAWA, przed upływem 14 dni od dnia wpłaty kaucji rezerwacyjnej, powołując się na prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Po odstąpieniu od Umowy przedpłata zostanie zwrócona Usługobiorcy w terminie do 14 dni, na podane przez Usługobiorcę dane do przelewu. W przypadku, gdy Usługobiorca nie powiadomi Usługodawcy o odstąpieniu od umowy w wyznaczonym terminie pisemnie, przedpłata  będzie bezzwrotna.
 9. Usługobiorca rezerwujący termin Szkolenia na krócej niż 14 dni przed Szkoleniem, a tym samym przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość, rozumie i zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, a ostateczny termin na rezygnację z udziału w Szkoleniu wyznacza niniejszy Regulamin tj. 24h od momentu zapisania się na Szkolenie. Zgodnie z powyższymi punktami niniejszego paragrafu, Usługobiorca rezygnując ze Szkolenia w terminie późniejszym niż 24h po zapisaniu się na Szkolenie, jest świadomy, że kaucja rezerwacyjna  nie zostanie mu zwrócona.
 10. Punkt 8 niniejszego paragrafu Umowy dotyczy Usługobiorcy, który rezerwuje udział w Szkoleniu jako osoba fizyczna – konsument, a Usługa, której dotyczy niniejsza Umowa nie jest bezpośrednio związana z działalnością zawodową Usługobiorcy. Warunkiem, którego spełnienie będzie uprawniało do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy zawartej przez Usługobiorcę, jest brak zawodowego charakteru danego zobowiązania, a Usługa nie jest zakupiona na firmę Usługodawcy.

§ 4

Płatności 

 1. Opłaty za szkolenie należy uiszczać na konto :

VIRGO CONTOUR Karolina Mięsowicz 

nr konta mBank: 91 1140 2004 0000 3502 7676 7028

tytuł: imię i nazwisko, data i godzina wizyty 

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ: IMIĘ I NAZWISKO, NAZWĘ KURSU, TERMIN SZKOLENIA, TELEFON KONTAKTOWY.

§ 5

Sposób realizacji Szkoleń

 1. Szkolenia mają charakter Szkoleń stacjonarnych – prowadzonych przez Organizatora pod adresem ul. Zdrowa 29, 02-747 Warszawa
 2. Organizator nie zwraca kosztów związanych z dojazdem na Szkolenie, ani innych kosztów Uczestnika związanych z udziałem w Szkoleniu (np. nocleg, wyżywienie itp.) 
 3. Terminy, miejsce, czas trwania oraz szczegóły konkretnych zajęć w ramach Szkolenia, Uczestnik otrzymuje jako załącznik nr 1 do umowy. 
 4. Organizator w wyjątkowych sytuacjach może zapewnić zastępstwo za osobę prowadzącą Szkolenie, jednocześnie zapewniając równie wysoki poziom Szkolenia. 
 5. Organizator umożliwia Uczestnikowi odebranie materiałów szkoleniowych (urządzenie do pigmentacji OVI oraz skrypt szkoleniowy) przed Szkoleniem stacjonarnym w wybranym terminie. Warunkiem jest wysłanie poprawnego adresu do wysyłki drogą mailową na adres info@virgocontour.com. Wyrażając chęć otrzymania przedmiotowych materiałów Uczestnik zrzeka się prawa do odstąpienia od Umowy i tym samym do prawa rezygnacji ze Szkolenia, a w przypadku nieobecności Uczestnika podczas Szkolenia, Organizator obciąży Uczestnika pełną kwotą Szkolenia.

§ 6

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na Szkolenie, które odbywać się będzie pod adresem ul. Zdrowa 29, 02-747 Warszawa
 2. Ilość dni i godzin Szkoleniowych jest zgodna z programem Szkolenia w ofercie dołączonym do Umowy.
 3. Organizator w czasie trwania Szkolenia, zapewnia Uczestnikom Szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikaty, posiłki i przerwy kawowe. 
 4. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów Szkoleniowych i certyfikatów.

§ 7

Prawa autorskie do Szkoleń

 1. Wszelkie prawa autorskie do utworów prezentowanych w ramach Szkoleń (w szczególności programu zajęć, sposobu jego przedstawienia oraz ćwiczeń prowadzonych w ramach Szkoleń), a także materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu Szkolenia, przysługują Organizatorowi, a Uczestnik ma prawo z nich korzystać wyłącznie w celu uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Zakazane jest utrwalanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie utworów prezentowanych w ramach Szkoleń, wizerunków i wypowiedzi Uczestników oraz osób prowadzących, a także materiałów edukacyjnych. W szczególności zakazuje się nagrywania przez Uczestników przebiegu Szkolenia (zarówno obrazu jak i dźwięku, w całości jak i w części) lub innego jego utrwalania, wykonywania zdjęć (screenshotów) ze Szkoleń lub dokonywania transkrypcji wypowiedzi prowadzących oraz innych uczestników.
 3. Jakiekolwiek inne wykorzystanie nagrania jest bezprawne. O udostępnianiu nagrań Uczestnikowi decyduje wyłącznie Organizator.

Złamanie powyższych punktów przez Uczestnika, grozi karą pieniężną w wysokości 40 tys. zł (słownie: czterdziestu tysięcy złotych) .

§ 8

Dane osobowe

 1. W związku z prowadzeniem przez Organizatora Szkoleń, Organizator może

przetwarzać dodatkowo (ponad zwykły zakres danych, podany przy zawarciu umowy z Uczestnikiem) dane osobowe Uczestników Szkoleń w zakresie obejmującym:

  1. Adres e-mail,
  2. Głos (wypowiedzi)
  3. Wizerunek
  4. Informacje o obecności Uczestnika na Szkoleniu
 1. O zakresie przetwarzania danych informuje Uczestników osoba prowadząca Szkolenie.
 2. Dane osobowe opisane w ust. 1 są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy o wykonanie Szkolenia oraz w przyszłych celach promocyjnych.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust.1 lit. (a), (b) oraz (f) RODO. Jako interes prawny Organizator wskazuje niezbędność przetwarzania danych dla realizacji Szkolenia, na przeprowadzenie którego zawarł umowę z Uczestnikiem oraz zgodę pisemną Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego podczas Szkolenia w celach promocyjnych Organizatora. 
 3. Dane będą przetwarzane do zakończenia biegu terminów przedawnienia roszczeń wobec Organizatora z tytułu realizacji Szkoleń oraz ich dofinansowania.
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Uczestnik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych. Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Uczestnik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9

Wizerunek

 1. Organizator może rejestrować przebieg Szkolenia (w całości lub we fragmentach) przy pomocy  środków audio-video oraz foto. Nagrania i zdjęcia mogą również objąć wizerunek Uczestników.
 2. Uczestnik przed szkoleniem otrzymuje do podpisu pisemną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, utrwalonego podczas Szkolenia, do działań promocyjnych Organizatora. Uczestnik może nie wyrazić zgody lub w dowolnej chwili zgodę wycofać.

§ 10

Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Szkolenia. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie udziału w Szkoleniu np. poprzez posiadaną umowę lub fakturę dotyczącą danego Szkolenia.
 2. Usługobiorca reklamację powinien złożyć pisemnie na adres e-mail: info@virgocontour.com lub osobiście w siedzibie firmy Usługodawcy.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy oraz Kursanta, który brał udział w Szkoleniu, umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje o jej wyniku Usługobiorcę pisemnie lub mailowo na podane dane kontaktowe.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługobiorca jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego.

§ 11

Klauzula informacyjna- monitoring wizyjny 

W budynku Salonu Virgo Contour prowadzony jest monitoring wizyjny.

 1. Administratorem danych osobowych jest Virgo Contour Karolina Mięsowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdrowej 29,  tel: +48 533350660, e-mail info@virgocontour.com
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: info@virgocontour.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, ochrony osób oraz mienia. 
 4. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora danych na szkodę.
 5. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
 6. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres co najmniej 33 dni, ale nieprzekraczający 3 miesięcy, od dnia pozyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Dane osób, które wnioskowały o zabezpieczenie materiału z monitoringu będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane
d) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania

e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2023 r.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie jedynie do sposobu przeprowadzania Szkoleń, regulowania praw autorskich oraz przetwarzania danych osobowych i prawa do wizerunku.
 3. Regulamin nie odnosi się do sposobu i trybu zawarcia umowy świadczenia usług szkoleniowych.
 4. Wszelka korespondencja do Organizatora powinna być kierowana w postaci elektronicznej (email) na adres info@virgocontour.com bądź drogą listowną na adres VIRGO CONTOUR Karolina Mięsowicz, ul. Zdrowa 29, 02-747 Warszawa